מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר “פויקה” (להלן: “האתר”) https://www.poyke.me. השימוש באתר כפוף לקריאת תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במוצרים, במידע או צפייה בתכנים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון.

1. כללי

1.1 האתר מופעל על ידי רז גראואר (להלן: “הבעלים”), ת.ז. 308346287, מנהליו ו/או עובדיו ו/או מטעמו. 

1.2 האתר משמש כאתר תדמית ותוכן מקצועי ייצוגי עבור הבעלים הכולל גם קורסים מקוונים של מוצרי ידע עיוניים שונים בפורמט דיגיטלי ואפשרות הרשמה (להלן: “השירותים”). 

1.3 כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

1.4 מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין הבעלים לבין המשתמשים באתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק, בין אם הוא גולש בעצמו בין אם הוא מפעיל רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמו. התקנון מהווה הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו.

1.5 הבעלים רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.

1.6 מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הבעלים או מי מטעמו בגין ביצועים של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

1.7 באתר כלולים קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. הבעלים ו/או מי מטעמו, אינם אחראים לתכני האתרים האחרים ו/או לכל נזק שעשוי להיגרם לגולש ו/או למידע ו/או לציוד שברשותו כתוצאה מגלישה לאותם אתרי אינטרנט אחרים.

1.8 הבעלים ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.

1.9 הבעלים רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר.

1.10 הבעלים אינו מתחייב שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך. 1.11 אחריות על התכנים המופיעים באתר:

1.11.1 הבעלים עושה את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג באתר הינו מעודכן, מדויק ושלם. יחד עם זאת, יתכנו טעויות סופר במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה מעודכן. 

1.11.2 מובהר בזאת כי הבעלים אינו אחראי לכל פעולה שתינקט ע”י המשתמש באתר ו/או לכל פרשנות שתינתן ע”י המשתמש למידע המצוי באתר. כל פעולה של המשתמש הינה על אחריותו הבלעדית, לרבות פנייה לבעלי מקצוע חיצוניים ששמותיהם הוזכרו באתר. 

1.11.3 הבעלים לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע”י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, הבעלים לא יישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתו המלאה.

1.11.4 האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומות, תמונות או מידע. יתכן שהמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לבעלים. למען הסר ספק, הבעלים לא יהיה אחראי בשום צורה לתקינותם של הקישורים הנ”ל, למידע המופיע בהם, לתוכן המוצג בהם, לשירותים המוצעים במסגרת אתרים אלו, מדיניות הפרטיות שלהם ו/או לאופן ניהול האתרים. 

2. קניין רוחני

2.1 האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של הבעלים ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהבעלים.

2.2 התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של הבעלים הינו אסור.

2.3 חל איסור על הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של הבעלים.

2.4 אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של הבעלים, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של הבעלים. 

5. הגבלת אחריות

5.1 מובהר בזאת כי תכני הקורס מועברים ע”פ מיטב הבנתו, ידיעותיו וניסיונו של הבעלים. הבעלים אינו אחראי לכל פעולה שתינקט ע”י המשתתפים ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידם לתכנים המועברים בקורסים. כל פעולה של משתתף בהסתמכו על התכנים המועברים בקורסים הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית.

5.2 הקורסים והתכנים השונים שבאתר אינם מהווים ייעוץ עסקי, שיווקי, כלכלי או אחר, ואינם מחליפים ייעוץ אישי אשר בנוי על היכרות עם הנתונים הפרטניים של הלקוח ומותאם לצרכיו ואופיו.

5.3 הבעלים אינו מתחייב על תוצאות ההשתתפות בקורס עבור הלקוחות השונים, לרבות שיפור במצב הכלכלי הפרטי, העסקי, הגדלת מספר הלקוחות, הגדלת כמות ההכנסות לעסק וכיו”ב. הקורסים השונים מתבססים על עבודה עצמית של הלקוח, וכן תלוי בנסיבות אובייקטיביות אישיות של כל משתתף וכל עסק בפני עצמו, לבעלים אין ולא יכולה להיות שליטה עליהן, וככאלו ללקוחות לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד הבעלים בין הופעה או אי-הופעה של תוצאות מסוימות בסיום הקורס או לאחריו.

6. פרטיות 

6.1 הבעלים עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע”י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר (“מידע על משתמש”), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ”ב.

6.2 הבעלים רשאי להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד.

6.3 קבצי “עוגיות” (Cookies) הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם לאתר הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם באתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.

6.4 הבעלים לא יעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין האתר. 

6.5 הבעלים עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותו. עם זאת, הבעלים אינו יכול להבטיח הגנה מוחלטת מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע השמור באתר – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי הבעלים במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הבעלים.

6.6 הבעלים ישמור על פרטיות המשתתפים והמידע המסופק על-ידם בכפוף להוראות כל דין. 

6.7 הודעות ועדכונים מהמרצה למשתתפי הקורס בנוגע לתכני הקורס יועברו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או בקבוצת פייסבוק ו-“ווטסאפ” ייעודית שתפתח לקורס ותכלול את משתתפי הקורס בלבד ו/או בכל דרך אחרת שייבחר הבעלים לפי שיקול דעתו.

6.8 השתתפות פעילה בשיעורים והעלאת תכנים לקבוצות ברשתות החברתיות השונות, תעשה בידיעת המשתתף ובהסכמתו לכך שתכנים אלו יהיו פומביים, ועשויים להיות חשופים גם למתחרים הישירים של הלקוח, ולמשתתף לא תהיה כל טענה כנגד הבעלים בקשר לחשיפת תכנים אלו.

6.9 השיעורים בקורס מוקלטים, הבעלים שומר על זכותו לעשות בהם בכל עת שימוש פרסומי לצרכיו שלו.

6.10 הבעלים נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.

6.11 במקרים שאינם בשליטת מפעיל האתר ו/או נובעים מכוח עליון, לא יהיה הבעלים ו/או מי מטעמו אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

6.12 נוספים: 

6.12.1 לבעלים שמורה הזכות להפיץ כל תוכן שיחפוץ בו בצורה חינמית, בהתאם לשיקול דעתו לגבי אופן ומועד ההפצה. המשתמש לא יזוכה בתשלום בגין הפצה חינמית מאוחרת לרכישה שביצע. 

6.12.2 האתר, השירותים, וכל הנתונים והמידע הקיים באתר הינם רכושו הבלעדי של הבעלים, ואין לראות בשימוש באתר או בשירותים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינו הרוחני של הבעלים.

7. רשימת תפוצה

7.1 הבעלים מאפשר למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל ממנו דיוור מעת לעת. 

7.2. עם ההרשמה לרשימת התפוצה הינך מסכים כי הבעלים יהיה רשאי לשלוח דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS או וואטסאפ), לפנות אליך בכתב או בע”פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ”ב.

7.3 אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה באמצעות פנייה לחברה או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה.

7.4 האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש והבעלים לא אחראי לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע”י המשתמש. 

8. דין ושיפוט

8.1 סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת בהקשר לשימוש באתר ו/או הזמנת פעילויות או מוצרים ו/או הנובעים מתקנון זה, נתונה לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בעיר תל אביב ולבית משפט זה בלבד. מוסכם כי בית המשפט ידון בסכסוך ו/או במחלוקת לפי הדין הישראלי בלבד.

9. נוספים 

9.1 הבעלים משתמש בשירותי תוכנת הנגשה לגולשים בעלי מוגבלויות, על מנת לאפשר חווית גלישה מיטבית לכלל הגולשים באשר הם.

9.2 עם זאת, יתכן כי דפים מסוימים באתר טרם הונגשו או שטרם נמצא פתרון טכנולוגי הולם עבורם. הבעלים מצר על אי-הנעימות שעשויה להיגרם עקב כך וממשיך במאמציו לשיפור הנגישות ואיכות הגלישה מתוך מחויבות כנה ואמיתית לכלל ציבור הגולשים.

9.3 ניתן ליצור קשר עם הבעלים לפי פרטי ההתקשרות המופעים באתר. 

במידה ואינכם מסכימים לתנאים הרשומים כאן או לחלקם, עליכם לצאת מאתר זה.